อบต.บัวมาศ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนหนองแวง-เหล่าใหญ่ ถึงสายฝายน้ำล้น ม.4 บ้านหนองตุ ตำบลบัวมาศ ผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมา
897,000.00
896,000.00
0.00
896,000.00
0.00%
99.88%
1,000.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นานายเสถียร นาแก้ว-โสกดอกจิก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,029 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 4,116 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
1,708,000.00
1,708,000.00
0.00
1,708,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
2,605,000.00
2,604,000.00
0.00
2,604,000.00
0.00%
99.96%
1,000.00
×
×
×