อบต.บ่อใหญ่

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เสริมผิวถนนแอสฟัลส์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 68-001 ถนนสายดงเค็ง -เก่าใหม่ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารค
6,490,000.00
0.00
6,490,000.00
6,490,000.00
100.00%
100.00%
0.00
2
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
6,508,700.00
0.00
6,508,700.00
6,508,700.00
100.00%
100.00%
0.00
×
×
×