อบต.วังไชย

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเกษตร - บ้านหัวหนอง รหัสถนนทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.95-012 หมู่ที่ 1 บ้านโนนเกษตร ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
4,994,000.00
4,994,000.00
0.00
4,994,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,012,700.00
18,700.00
4,994,000.00
5,012,700.00
0.37%
100.00%
0.00
×
×
×