อบต.หนองจิก

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 114-06 ถนนสายบ้านหนองจิก - บ้านสว่าง ตำบลหนองจิก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3,676,000.00
3,675,000.00
0.00
3,675,000.00
0.00%
99.97%
1,000.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 114-11 สายบ้านหัวนา - ห้วยอีบอด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจิก กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
1,560,000.00
0.00
1,560,000.00
1,560,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,236,000.00
1,560,000.00
3,675,000.00
5,235,000.00
29.79%
99.98%
1,000.00
×
×
×