อบต.หนองสิม

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 ถึง บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม สายทางบ้านหนองสิมน้อย - บ้านหนองตาใกล้ กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบ
914,000.00
0.00
914,000.00
914,000.00
100.00%
100.00%
0.00
2
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
932,700.00
0.00
932,700.00
932,700.00
100.00%
100.00%
0.00
×
×
×