อบต.หนองโก

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตูบ ถึง เรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 บ้านหนองตูบ ตำบล หนองโก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,577 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย 6,308 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2,845,000.00
2,838,888.00
0.00
2,838,888.00
0.00%
99.78%
6,112.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโก ถึง สายเหล่าเล็บแมว หมู่ที่ 3 บ้านหนองโก ตำบล หนองโก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,350 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย 4,725 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2,006,000.00
0.00
1,958,000.00
1,958,000.00
97.60%
97.60%
48,000.00
รวม
4,851,000.00
1,958,000.00
2,838,888.00
4,796,888.00
40.36%
98.88%
54,112.00
×
×
×