อบต.โนนราษี

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านเชียงคำ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,825 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต
3,189,000.00
0.00
3,189,000.00
3,189,000.00
100.00%
100.00%
0.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 5 เมตร ยาว 784 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,920 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบ
1,391,600.00
0.00
1,391,600.00
1,391,600.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
4,580,600.00
4,580,600.00
0.00
4,580,600.00
100.00%
100.00%
0.00
×
×
×