อบต.โนนแดง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกุง เชื่อม ที่สาธารณะโคกสวนมอญ – บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 6 บ้านโคกกุง ตำบลโนนแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,756 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,024 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
5,101,600.00
0.00
5,099,999.00
5,099,999.00
99.96%
99.96%
1,601.00
2
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,120,300.00
5,118,699.00
0.00
5,118,699.00
99.97%
99.97%
1,601.00
×
×
×