ทต.พยัคฆภูมิพิสัย

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
7,005,000.00
7,005,000.00
0.00
7,005,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
[ก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ถนนรอบเมือง ชุมชนปะหลาน2 ชุมชนเมืองเก่า และชุมชนโนนสูง หมู่ที่ 2,10,15 ตำบลปะหลาน กว้าง4-8 เมตร ยาว 1,395 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,275 ตารางเมตร เส้นจราจรกว้าง 0.15 เมตร เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภ
4,650,000.00
4,650,000.00
0.00
4,650,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
11,655,000.00
0.00
11,655,000.00
11,655,000.00
0.00%
100.00%
0.00
×
×
×