อบต.นาสีนวล

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ขยายถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านเตาบ่า หมู่ที่ 6 ถึงบ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล ไม่น้อย
4,115,000.00
4,115,000.00
0.00
4,115,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 1 (จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ทล.2040-นานายจำรัส คุ้มไพทูลย์) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,120 ตารางเมตร องค์กา
3,100,000.00
0.00
3,100,000.00
3,100,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
7,215,000.00
4,115,000.00
3,100,000.00
7,215,000.00
42.97%
100.00%
0.00
×
×
×