อบต.ปะหลาน

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากสะพานบ้านโนนสูงถึงบ้านนายธนกร นามอิน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสูง ตำบลปะหลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพย
582,200.00
0.00
580,000.00
580,000.00
99.62%
99.62%
2,200.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายวัน มิโนทานัง ไปถนนสาย 202 หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวทอง ตำบลปะหลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยั
1,630,000.00
0.00
1,630,000.00
1,630,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
2,212,200.00
0.00
2,210,000.00
2,210,000.00
99.90%
99.90%
2,200.00
×
×
×