อบต.เมืองเตา

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement ln-place Recycling บ้านหนองฮี หมู่ที่ 5,15 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,467 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,335 ตารางเมต
3,698,000.00
3,698,000.00
0.00
3,698,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
[ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement ln-place Recycling บ้านโนนแคน - บ้านผักสั่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,025 ตารางเมตร (รว
1,886,000.00
1,886,000.00
0.00
1,886,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
5,584,000.00
5,584,000.00
0.00
5,584,000.00
0.00%
100.00%
0.00
×
×
×