อบต.เวียงชัย

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง - แยกทางหลวงหมายเลข 202 บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลเวียงชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,992 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,968 ตารางเมตร. พร้อมป้าย 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
3,390,000.00
3,279,000.00
0.00
3,279,000.00
0.00%
96.72%
111,000.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านจอมพะลาน - บ้านสระแคนเหนือ (เขต ต.ราษฎร์พัฒนา) หมู่ที่ 8 บ้านจอมพะลาน ตำบลเวียงชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,295 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,180 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้าย 1
2,810,000.00
2,810,000.00
0.00
2,810,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
6,200,000.00
6,089,000.00
0.00
6,089,000.00
0.00%
98.21%
111,000.00
×
×
×