อบต.เวียงสะอาด

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 100-08 สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 7 – บ้านหนองแคนลุมพุก หมู่ที่ 12 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยก
1,717,600.00
0.00
1,600,000.00
1,600,000.00
93.15%
93.15%
117,600.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 100-13 สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 7 – บ้านค่ายพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลเวียงสะอาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำ
2,925,600.00
0.00
2,923,000.00
2,923,000.00
99.91%
99.91%
2,600.00
รวม
4,643,200.00
4,523,000.00
0.00
4,523,000.00
97.41%
97.41%
120,200.00
×
×
×