อบต.ขามเรียน

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (OVERLAY) สายบ้านสร้างแซ่ง - บ้านตาพวน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม]
3,345,000.00
0.00
3,345,000.00
3,345,000.00
100.00%
100.00%
0.00
2
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านฉนวนไปบ้านหนองนาใน ตำบลหนองบัว ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง ข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียน อำเภ
2,195,000.00
0.00
2,195,000.00
2,195,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,540,000.00
5,540,000.00
0.00
5,540,000.00
100.00%
100.00%
0.00
×
×
×