อบต.ดงเมือง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 สายทางบ้านโนนจาน - บ้านหัวช้างตำบลบ้านกู่ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหา
351,000.00
0.00
330,000.00
330,000.00
94.01%
94.01%
21,000.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 6 สายทางบ้านสว่าง - ทางพาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
3,200,000.00
0.00
3,200,000.00
3,200,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
3,551,000.00
0.00
3,530,000.00
3,530,000.00
99.41%
99.41%
21,000.00
×
×
×