อบต.บ้านกู่

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 ถนนโนนรังบ้านกู่ (รหัสสายทาง มค.ถ71 011) ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,520 ตารา
1,047,000.00
0.00
945,000.00
945,000.00
90.25%
90.25%
102,000.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 - ดอนดู่ (รหัสสายทาง มค.ถ71 028) ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ อ
4,100,000.00
0.00
4,100,000.00
4,100,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,147,000.00
5,045,000.00
0.00
5,045,000.00
98.02%
98.02%
102,000.00
×
×
×