อบต.แวงดง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 17 - ถนนลาดยางเม็กดำ,เหล่าหมากคำ ตำบลแวงดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร กลบดินไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุ
4,310,000.00
4,310,000.00
0.00
4,310,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโคกสะทอน หมู่ที่ 8 ถึง บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลแวงดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,535 ตารางเมตร กลบดินไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุ
2,895,000.00
2,895,000.00
0.00
2,895,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
7,205,000.00
0.00
7,205,000.00
7,205,000.00
0.00%
100.00%
0.00
×
×
×