ทต.วาปีปทุม

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยครินยา 1,2,3,4 และ5 หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง กว้าง 4.40 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,652 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1,623,000.00
1,600,000.00
0.00
1,600,000.00
0.00%
98.58%
23,000.00
2
เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนมิ่งเมือง หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง ตำบลหนองแสง กว้าง 3.50–4.60 เมตร ยาว 698 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1,266,000.00
1,250,000.00
0.00
1,250,000.00
0.00%
98.73%
16,000.00
รวม
2,889,000.00
0.00
2,850,000.00
2,850,000.00
0.00%
98.65%
39,000.00
×
×
×