อบต.ดงใหญ่

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองโน - บ้านโคกช้าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองโน ตำบลดงใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม]
8,376,000.00
2,512,800.00
5,863,200.00
8,376,000.00
70.00%
100.00%
0.00
2
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวาปีปทุม -บรบือ (สายเก่า) หมู่ที่ 15 บ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ ช่วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 873.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,114.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที
9,930,000.00
2,482,500.00
7,447,500.00
9,930,000.00
75.00%
100.00%
0.00
รวม
18,306,000.00
4,995,300.00
13,310,700.00
18,306,000.00
72.71%
100.00%
0.00
×
×
×