อบต.นาข่า

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเต่า หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านโคกเต่า - ถนนทางหลวงชนบท มค.4007 ช่วง อำเภอบรบือ-อำเภอนาดูน) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 12,700 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบา
5,598,300.00
5,590,000.00
0.00
5,590,000.00
0.00%
99.85%
8,300.00
2
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,617,000.00
5,590,000.00
18,700.00
5,608,700.00
0.33%
99.85%
8,300.00
×
×
×