อบต.ประชาพัฒนา

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 73-002 สายทางบ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านลิ้นฟ้า ช่วง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ไป บ้านลิ้นฟ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน
2,418,000.00
2,418,000.00
0.00
2,418,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 73-004 สายทางบ้านประแหย่ง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองฮู ช่วง บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ไป บ้านหนองฮู กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต
618,000.00
618,000.00
0.00
618,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
3,036,000.00
0.00
3,036,000.00
3,036,000.00
0.00%
100.00%
0.00
×
×
×