อบต.หนองทุ่ม

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย มค.ถ. 117 - 02 สายบ้านหนองเสือ - บ้านหนองทุ่ม โดยการเสริมไหล่ทาง พร้อมวงาท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (กม.0+000 - กม.0+462) ตำบลหนองทุม กว้าง 0.50 เมตร ถึง 2.30 เมตร ยาว 462 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 283.
921,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
921,800.00
2
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สาย มค.ถ 117 - 05 หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา - บ้านเมืองใหม่ ตำบลหนองทุ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปท
1,486,000.00
1,270,000.00
0.00
1,270,000.00
0.00%
85.46%
216,000.00
3
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย มค.ถ 113 -04 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2063 - ทางหลวงหมายเลข 4017 (กม.0+000 - กม.0+510) หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา ตำบลหนองทุ่ม ยาว 510 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080 ตารางเมตร องค
1,989,000.00
0.00
1,749,000.00
1,749,000.00
87.93%
87.93%
240,000.00
รวม
4,396,800.00
1,270,000.00
1,749,000.00
3,019,000.00
39.78%
68.66%
1,377,800.00
×
×
×