อบต.แคน

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.39-011 สายบ้านโคกช้าง -บ้านป่าจิก ตำบลแคน กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1,578,000.00
1,577,000.00
0.00
1,577,000.00
0.00%
99.93%
1,000.00
รวม
1,578,000.00
0.00
1,577,000.00
1,577,000.00
0.00%
99.94%
1,000.00
×
×
×