อบต.โพธิ์ชัย

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 12 บ้านเหล่านาดี ตำบลโพธิ์ชัย ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
839,000.00
0.00
838,800.00
838,800.00
99.97%
99.97%
200.00
2
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6 บ้านแก่นเท่า ตำบลโพธิ์ชัย ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 463 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,852 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
747,000.00
0.00
747,000.00
747,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
1,586,000.00
0.00
1,585,800.00
1,585,800.00
99.99%
99.99%
200.00
×
×
×