ทต.เชียงยืน

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
2,025,900.00
1,917,000.00
0.00
1,917,000.00
0.00%
94.62%
108,900.00
2
เสริมผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Para Asphalt concrete) ถนนเทวราช(7,8,9) ถนนสุขาภิบาล1 และถนนสุขาภิบาล15 หมู่ที่18 ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,861 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,444 ตารางเมตร และ ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.05
2,720,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
73.52%
73.52%
720,000.00
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างลำห้วยทรายขาวทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
1,652,000.00
0.00
1,652,000.00
1,652,000.00
100.00%
100.00%
0.00
4
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete (Hot mix)ถนนราษฎร์ไมตรี 1ช่วงจากหน้าบ้าน นางชรินทิพย์ ธนาพงษ์ไทยทัต ถึงอิงน้ำรีสอร์ทหมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 411 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,644 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังห
474,000.00
0.00
474,000.00
474,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
6,871,900.00
4,126,000.00
1,917,000.00
6,043,000.00
60.04%
87.94%
828,900.00
×
×
×