ทต.โพนทอง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหนองไห ตำบลโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
1,838,200.00
1,814,000.00
0.00
1,814,000.00
0.00%
98.68%
24,200.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหนองคูใต้ ตำบลโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 574 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,870 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
1,144,000.00
1,144,000.00
0.00
1,144,000.00
0.00%
100.00%
0.00
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านโพน ตำบลโพนทอง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง
2,385,400.00
0.00
2,385,400.00
2,385,400.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,367,600.00
2,385,400.00
2,958,000.00
5,343,400.00
44.44%
99.55%
24,200.00
×
×
×