อบต.ดอนเงิน

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 15 - บ้านโนนศรีชัยสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลดอนเงิน จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 451 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 453 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้น
2,466,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2,466,000.00
2
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
2,484,700.00
18,700.00
0.00
18,700.00
0.75%
0.75%
2,466,000.00
×
×
×