อบต.เชียงยืน

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 5 เมตร ยาว 403 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,015 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม]
1,109,400.00
919,999.00
0.00
919,999.00
0.00%
82.92%
189,401.00
2
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม]
824,900.00
688,000.00
0.00
688,000.00
0.00%
83.40%
136,900.00
รวม
1,934,300.00
1,607,999.00
0.00
1,607,999.00
0.00%
83.13%
326,301.00
×
×
×