ทต.แวงน่าง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ปรับรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตถนนหนองแวง-หินลาด หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 1200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
1,267,000.00
0.00
1,217,000.00
1,217,000.00
96.05%
96.05%
50,000.00
2
ปรับรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตถนนทุ่งสว่าง หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2940 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1304 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6520 ตาราง
2,551,000.00
0.00
2,549,000.00
2,549,000.00
99.92%
99.92%
2,000.00
รวม
3,818,000.00
3,766,000.00
0.00
3,766,000.00
98.64%
98.64%
52,000.00
×
×
×