อบต.ดอนหว่าน

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.ถ54-014 สายทาง สามแยกนาพ่อหนูคล้าย - สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ตำบลดอนหว่าน ช่วง กม. 0+660 ถึง กม. 1+320 ระยะทาง 660 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640.0 ตารางเมตร องค์กา
1,099,900.00
0.00
1,095,600.00
1,095,600.00
99.60%
99.60%
4,300.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 ช่วง) สายทางมค.ถ54-016 หมู่ที่ 1 ช่วงหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่าน ช่วงที่ 1 ช่วง กม. 0+482 ถึง กม. 0+949 ระยะทางรวม 467 เมตร ช่วงที่ 2 ช่วง กม. 1+169 ถึง กม. 2+600 ระยะทางรวม 1,431 เมตร กว้าง 3 เมตร
2,260,400.00
0.00
2,260,000.00
2,260,000.00
99.98%
99.98%
400.00
รวม
3,360,300.00
3,355,600.00
0.00
3,355,600.00
99.86%
99.86%
4,700.00
×
×
×