อบต.ท่าตูม

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตูม จากบ้านนายบุญจันทร์ – คลองหนองกระทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จ
1,600,400.00
0.00
1,600,000.00
1,600,000.00
99.97%
99.97%
400.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข่า หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม เส้นทางหนองข่า ฝายวังยาง (บริเวณที่นานายไพฑูรย์ สีพลลา – ไปทางฝายวังยาง) กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร องค์การบริหาร
1,010,000.00
0.00
1,010,000.00
1,010,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
2,610,400.00
0.00
2,610,000.00
2,610,000.00
99.98%
99.98%
400.00
×
×
×