อบต.ท่าสองคอน

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายถม ขาลถม ถึง ถนน รพช.บ้านหนองกุงเต่า-หินลาด ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,275 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,375 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเ
2,800,000.00
2,799,999.00
0.00
2,799,999.00
0.00%
99.99%
1.00
2
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายคุ้มใหม่ภูเงิน ตำบลท่าสองคอน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,160 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม]
3,050,000.00
3,050,000.00
0.00
3,050,000.00
0.00%
100.00%
0.00
3
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
5,868,700.00
5,849,999.00
18,700.00
5,868,699.00
0.32%
100.00%
1.00
×
×
×