อบต.หนองปลิง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 8 (สถานีวิทยุ) กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
1,387,700.00
0.00
1,387,700.00
1,387,700.00
100.00%
100.00%
0.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ 2 (รอบบ้าน) กว้าง 5 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,125 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
922,200.00
0.00
922,200.00
922,200.00
100.00%
100.00%
0.00
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองปลิงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
629,000.00
0.00
629,000.00
629,000.00
100.00%
100.00%
0.00
4
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
2,957,600.00
0.00
2,957,600.00
2,957,600.00
100.00%
100.00%
0.00
×
×
×