อบต.ห้วยแอ่ง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ สาย ทล. 23 - บ้านท่าสำราญ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,780 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม]
4,055,000.00
4,055,000.00
0.00
4,055,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกล่าม สายบ้านโคกล่าม - บ้านหมากหญ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 1,052 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,260 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
3,090,000.00
3,090,000.00
0.00
3,090,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
7,145,000.00
0.00
7,145,000.00
7,145,000.00
0.00%
100.00%
0.00
×
×
×