อบต.เขวา

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวา หมู่ที่ 13 แยกวัดป่าโนนหมากอื๋อ (บ้านพ่อเฉลียว โพธิ์พิชัย) เชื่อมท่ามณี ตำบลเขวา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังห
3,247,000.00
3,140,000.00
0.00
3,140,000.00
0.00%
96.70%
107,000.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวา หมู่17 หลังโรงงานผลิตเสาไฟฟ้า ถึง แยกปรางค์กู่ หมู่ 2 ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 790 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 3,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดม
1,688,000.00
1,670,000.00
0.00
1,670,000.00
0.00%
98.93%
18,000.00
รวม
4,935,000.00
4,810,000.00
0.00
4,810,000.00
0.00%
97.47%
125,000.00
×
×
×