อบต.แก่งเลิงจาน

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ28-014 สายบ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่ 15 – บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเม
1,361,900.00
1,358,000.00
0.00
1,358,000.00
0.00%
99.71%
3,900.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ28-029 สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 – ตำบลบ่อใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 4 เมตร ยาว 835 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังห
1,408,600.00
0.00
1,408,000.00
1,408,000.00
99.95%
99.95%
600.00
รวม
2,770,500.00
1,358,000.00
1,408,000.00
2,766,000.00
50.82%
99.84%
4,500.00
×
×
×