อบต.แวงน่าง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ปรับปรุงผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนบ้านโนนเพ็ก- ดงน้อยจากปากทางเข้า หมู่บ้านถึงโรงงานลูกชิ้น บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลแวงน่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบ
2,570,000.00
2,570,000.00
0.00
2,570,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 102-05 จากถนนทางไปบ้านหนองเจริญหมู่ที่ 11 หน้า การประปาส่วนภูมิภาค ถึงบ้าน นายทองเพชร ทางสีคุณ บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลแวงน่าง กว้าง 5 เมตร ยาว 453 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง องค์การบริห
998,000.00
998,000.00
0.00
998,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
3,568,000.00
3,568,000.00
0.00
3,568,000.00
0.00%
100.00%
0.00
×
×
×