อบต.โคกก่อ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่ง มค.40 - 002 สายบ้านหนองหิน - บ้านภูดิน หมู่ที่ 5 บ้านภูดิน ตำบลโคกก่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนต
1,660,700.00
1,650,000.00
0.00
1,650,000.00
0.00%
99.35%
10,700.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่ง มค.40 - 004 สายบ้านหนองค่าย - สุดเขตตำบล หมู่ที่ 7 บ้านสมศรี ตำบลโคกก่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.35 เมตร องค์การบริหารส่ว
924,000.00
924,000.00
0.00
924,000.00
0.00%
100.00%
0.00
3
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
2,603,400.00
2,574,000.00
18,700.00
2,592,700.00
0.72%
99.59%
10,700.00
×
×
×