ทต.มิตรภาพ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหูลิง หมู่ที่ 7 ตำบลมิตรภาพ กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,272 ตารางเมตร เทศบาลตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
566,400.00
0.00
550,000.00
550,000.00
97.10%
97.10%
16,400.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่าอุดม - บ้านตาหลุง หมู่ที่ 20 ตำบลมิตรภาพ กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
880,000.00
0.00
880,000.00
880,000.00
100.00%
100.00%
0.00
3
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมิตรภาพ เทศบาลตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
169,000.00
0.00
169,000.00
169,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
1,615,400.00
1,599,000.00
0.00
1,599,000.00
98.98%
98.98%
16,400.00
×
×
×