อบต.วังแสง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองขอน หมู่ที่ 10 - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังแสง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
3,100,000.00
2,650,000.00
0.00
2,650,000.00
0.00%
85.48%
450,000.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกกเหลี่ยม หมู่ที่ 9 - บ้านหนองขอน หมู่ที่ 10 ตำบลวังแสง กว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,650 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
1,264,000.00
1,255,000.00
0.00
1,255,000.00
0.00%
99.28%
9,000.00
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 - โคกไม้งาม ตำบลวังแสง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
1,590,000.00
1,590,000.00
0.00
1,590,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
5,954,000.00
5,495,000.00
0.00
5,495,000.00
0.00%
92.29%
459,000.00
×
×
×