อบต.หนองกุง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 108-03 สายทางบ้านโคกสาย หมู่ที่ 14 ไปบ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุง กว้าง 4 เมตร ยาว 241 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 964 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำ
447,000.00
0.00
447,000.00
447,000.00
100.00%
100.00%
0.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 108-08 สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ไปบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุง กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ข้างละ 0.15 เมตร องค์การบร
447,000.00
0.00
447,000.00
447,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
894,000.00
0.00
894,000.00
894,000.00
100.00%
100.00%
0.00
×
×
×