อบต.แกดำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง มค.ถ29-005 สายบ้านแกดำหมู่ที่ 1 -บ้านหนองเจริญ ตำบลแกดำ ช่วงที่ 3 จาก กิโลเมตร 4+838 ถึง กิโลเมตร 5+510 ผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 672 เมตร หนา
3,893,000.00
3,880,000.00
0.00
3,880,000.00
0.00%
99.66%
13,000.00
รวม
3,893,000.00
3,880,000.00
0.00
3,880,000.00
0.00%
99.67%
13,000.00
×
×
×