อบต.โนนภิบาล

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.65-005 สายทาง บ้านโสกแดง - บ้านเหล่ากุด ตำบลโนนภิบาล กว้าง 5 เมตร ยาว 915 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,575 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
1,237,000.00
1,196,000.00
0.00
1,196,000.00
0.00%
96.68%
41,000.00
2
เสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.65-006 สายทาง บ้านโคกกลิ่น - บ้านหัวขัว (ช่วงบ้าน โนนสำราญ หมู่ที่ 11) ตำบลโนนภิบาล กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภ
705,000.00
705,000.00
0.00
705,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
1,942,000.00
1,901,000.00
0.00
1,901,000.00
0.00%
97.89%
41,000.00
×
×
×