ทต.โกสุมพิสัย

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
[ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตถนนตลาดขวัญ หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 1 (จากแยกทางหลวงสาย 208ถึงแยกถนนประชาสุขสันต์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 333 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,665 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 (จากแยกถนนประชาสุขสันต์ถึงแยกถนนดงรังพั
1,571,000.00
0.00
1,390,000.00
1,390,000.00
88.47%
88.47%
181,000.00
2
[ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 13 ช่วงที่ 1 (จากแยกถนนโกสุม - โสกขุ่นไปทางทิศใต้) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 7,790 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 (จากแยกถนนโกสุม - โสกขุ่น ไปทางทิศเหนือ)
2,209,000.00
0.00
2,190,000.00
2,190,000.00
99.13%
99.13%
19,000.00
รวม
3,780,000.00
3,580,000.00
0.00
3,580,000.00
94.71%
94.71%
200,000.00
×
×
×