อบต.ดอนกลาง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโนนสูง ถึง ขอนสัก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกลาง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเ
2,798,900.00
0.00
1,809,500.00
1,809,500.00
64.65%
64.65%
989,400.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านดอนกลาง ถึง หินร่อง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกลาง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,819 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,276 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
3,196,500.00
0.00
2,672,101.00
2,672,101.00
83.59%
83.59%
524,399.00
รวม
5,995,400.00
4,481,601.00
0.00
4,481,601.00
74.75%
74.75%
1,513,799.00
×
×
×