อบต.หนองกุงสวรรค์

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมหมูบ้านหญ้าขาวพัฒนา หมู่ที่ 10 ทางไปบ้านเหล่าโพธิ์ชัย หมู่ที่ 5 เริ่มจากบ้านนายพรม ดาเคน ถึง นานายพุท กาหลง ตำบลหนองกุงสวรรค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,200 ตา
1,408,000.00
1,408,000.00
0.00
1,408,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมหมูบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 8 ทางไปบ้านหญ้าขาวพัฒนา หมู่ที่ 10 เริ่มจากนานายอ่อนสี พิมพ์ชาลี ถึง นานายวร เทียบฤทธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 800เมต รหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,20
1,408,000.00
1,408,000.00
0.00
1,408,000.00
0.00%
100.00%
0.00
3
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมหมูบ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ 5 ทางไปตำบลหนองบอน เริ่มจากนานายสำอางค์ วาชัยยุง ถึง นานางฉวี ดวงคำพิระ ตำบลหนองกุงสวรรค์ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไห
1,100,000.00
1,100,000.00
0.00
1,100,000.00
0.00%
100.00%
0.00
รวม
3,916,000.00
3,916,000.00
0.00
3,916,000.00
0.00%
100.00%
0.00
×
×
×