อบต.หนองเหล็ก

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 ถึงตำบลนาโพธิ์ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 18 ตำบลหนองเหล็ก ขนาด หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวั
4,850,000.00
4,850,000.00
0.00
4,850,000.00
0.00%
100.00%
0.00
2
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
18,700.00
0.00
18,700.00
18,700.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
4,868,700.00
4,850,000.00
18,700.00
4,868,700.00
0.38%
100.00%
0.00
×
×
×