อบต.หัวขวาง

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 5 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 223 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างล่ะ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
497,000.00
0.00
497,000.00
497,000.00
100.00%
100.00%
0.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 223 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างล่ะ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวั
497,000.00
0.00
497,000.00
497,000.00
100.00%
100.00%
0.00
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่ 4 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ถนนกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 294 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 882 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างล่ะ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
496,000.00
0.00
496,000.00
496,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
1,490,000.00
1,490,000.00
0.00
1,490,000.00
100.00%
100.00%
0.00
×
×
×