อบต.เขื่อน

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากหลังวัดทรายคำ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเนาว์ ตำบลเขื่อน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 256 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้าย องค์ก
380,000.00
379,500.00
0.00
379,500.00
0.00%
99.86%
500.00
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากที่นานายเข็มทอง พรมดวงศรี หมู่ที่ 4 บ้านโนนตุ่น ตำบลเขื่อน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อ
427,000.00
0.00
425,000.00
425,000.00
99.53%
99.53%
2,000.00
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนอร์เวย หมู่ที่ 5 บ้านโนนเนาว์ ตำบลเขื่อน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 651 ตารางเมตร และลงลลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร พรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้าย องค์การบริหารส่วนตำบล
333,000.00
0.00
333,000.00
333,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
1,140,000.00
758,000.00
379,500.00
1,137,500.00
66.49%
99.78%
2,500.00
×
×
×